وظایف تصدی‌گری در وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

مکان شما:
رفتن به بالا