مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور پاسخ داد؛ تولید هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان چقدر تمام می شود؟

مکان شما:
رفتن به بالا