مبلغ یارانه به جای نهاده ها به محصولات نهایی دامی و زراعی پرداخت گردد / ضرورت استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی و تشکل ها در ستاد تنظیم بازار

مکان شما:
رفتن به بالا