صدای کارخانجات خوراک استان قم به گوش مسوولین رسید؛ عکس العمل سریع نماینده قم در مجلس نسبت به تعطیلی کارخانجات خوراک دام

مکان شما:
رفتن به بالا