دو سامانه برای تنظیم بازار نهاده‌ها ایجاد شد و بازار ولنگار ماند

مکان شما:
رفتن به بالا