در روستاها گوسفند تاجیکی، ماکان گله دار زیاد دیده ایم؛این کارها شهامت و بی پروایی نمی خواهد فقط کرامت انسانی نیاز است و…

مکان شما:
رفتن به بالا