دامداران به خاطر گرانی نهاده دامهای خود را فروخته و در مسکن سرمایه گذاری می کنند

مکان شما:
رفتن به بالا