خشکسالی، مراتع کشور را ۴۰ درصد فقیرتر کرد

مکان شما:
رفتن به بالا