اعضای هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دام سبک کشور خواستار مساعدت سازمان مرکزی تعاون روستایی برای متشکل نمودن دامداران سبک کشور و گسترش شبکه تعاونیهای دام سبک در کشور گردیدند

مکان شما:
رفتن به بالا