آیا مردم منتظر افزایش قیمت بیش از حد گوشت باشند؟

مکان شما:
رفتن به بالا